Contoh Angket Skripsi ( Kenakalan Remaja )


 KENAKALAN REMAJA

Petunjuk pengisian !

Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda ( X ) pada jawaban yang telah tersedia, sesuai dengan keadaan diri anda!
Keterangan jawaban
A = Selalu                                                       C = Kadang-kadang
B = Sering                                                       D = Tidak pernah


NO
PERTANYAAN
A
B
C
D
1
Saya sengaja merusak barang milik orang lain.
2
Saya mengganggu jenis kelamin lain untuk sekedar iseng.
3
Apa bila dimarahi orangtua saya diam saja.
4
Saya merokok disembarang tempat.
5
Apabila kesekolah saya pamit dahulu dengan orangtua.
6
Saya menyapa apabila bertemu dengan bapak ibuguru di sekolah.
7
Apabila melewati jalan raya, saya menaati rambu-rambu lalu lintas.
8
Saya membuat surat ijin jika tidak masuk sekolah.
9
Saya minta ijin kepada piket jaga, jika meninggalkan sekolah.
10
Apabila ada masalah, saya pergi dari rumah tanpa pamit.
11
Dalam mengerjakan soal-soal ulangan, saya berusaha untuk menyontek.
12
Saya menegur temanyang mencoret coret tembok sekolah.
13
Saya ikut dalam perkelahian antar sekolah.
14
Saya senang membaca buku yang bernafaskan kepahlawanan.
15
Apabila pergi ke sekolah, saya tidak membawa peralatan sekolah.
16
Pada waktu guru mengajar, saya mendengarkan pelajaran yang diberikan.
17
Apabila berada di dalam kelas, saya berteriak dan berkomentar pada waktu guru menerangkan.
18
Saya memberi tahu teman, jawaban dari pertanyaan yang diajukan guru dalam pelajaran.
19
Jika pelajaran sedang berlangsung, saya suka bicara dengan teman sebangku.
20
Saya mengerjakan setiap pekerjaan rumah yang diberikan guru.
21
Saya berbicara kepada orang lain dengan memaki-maki.
22
Saya senang tampil beda, jika sedang berada di depan orang banyak.
23
Saya tidak suka bergaul dengan teman yang suka mengadu domba.
24
Apabila berbicara dengan orang lain, saya suka membuat keributan.
25
Saya bersikap sopan santun kepada orang yang usianya lebih tua dari saya.
26
Apabila ada pekerjaan kelompok, saya membantu teman dahulu baru kemudian menyelesaikan kepunyyaan sendiri.
27
Saya menghargai apapun hasil karya orang lain.
28
Saya tidak pernah menghiraukan, apabila ada orang yang menegur tentang sikap dan prilaku saya.