Contoh Angket Skripsi ( Minat Membaca)

Petunjuk Pengisian Angket
1.   Bacalah dengan teliti dan seksama!
2.   Kerjakan semua soal pada lembar jawaban yang telah disediakan, dengan memberi tanda ( Ö ) sesuai dengan pendapat anda!
3.   Jangan memberi coretan apapun pada angket ini!
4.   Tulis nama, kelas, nomor absen anda pada lembar jawaban!
5.   Serahkan jawaban anda jika anda sudah selesai mengerjakan angket ini!
6.   Selamat mengerjakan! A.    Daftar Pertanyaan
             I.      Soal Minat Membaca
1.      Dalam membaca buku catatan pelajaran saya lakukan…..
a.       Sering sekali                d.  Jarang Sekali
b.      Sering                          e.  Tidak Pernah
c.       Kadang
2.      Mengenai buku catatan pelajaran saya…..
a.       Tertarik sekali              d.  Tidak Tertarik
b.      Tertarik                        e.  Tidak Tertarik Sama Sekali
c.       Agak Tertarik
3.      Terhadap buku catatan pelajaran, sebenarnya anda merasa…..
a.       Sangat Senang                        d.  Kurang Senang
b.      Senang                                    e.  Tidak Senang
c.       Cukup Senang
4.      Mengenai buku catatan pelajaran saya pandang…..
a.       Berfaedah Sekali         d.  Tidak Berfaedah
b.      Berfaedah                   e.  Tidak Berfaedah Sama Sekali
c.       Agak Berfaedah
5.      Kecenderungan untuk membaca buku cetak yang menyangkut pelajaran…..
a.       Sangat tinggi               d. Rendah
b.      Tinggi                          e.  Sangat Rendah
c.       Cukup Tinggi

6.      Didalam membaca buku cetak, saya merasa…..
a.       Tertarik sekali              d.  Tidak tertarik
b.      Tertarik                        e. Tidak tertarik sama sekali
c.       Agak Tertarik
7.      Reaksi anda apabila guru memberi tugas untuk membaca buku cetak di luar buku yang menjadi pelajaran guru…..
a.       Sangat senang             d.  Kurang senang
b.      Senang                                    e.  Tidak senang
c.       Cukup senang
8.      Saya memandang bahwa setiap buku cetak itu…..
a.   Berfaedah sekali          d.  Tidak berfaedah
b.   Berfaedah                   e.  Tidak berfaedah sama sekali
c.   Agak berfaedah
9.      Dengan membaca buku cerita saya lakukan…..
a.       Sering sekali    d.  Tidak berfaedah
b.      Sering              e.  Tidak berfaedah sama sekali
c.       Kadang
10.  Bapak guru Bahasa Indonesia memberi tugas untuk bercerita di depan kelas, bahwa saya terhadap buku cerita merasa…..
a.       Tertari sekali                d.  Tidak tertarik
b.      Tertarik                        e.  Tidak tertarik sama sekali
c.       Agak tertarik
11.  Kalau membaca buku cerita, sebenarnya anda merasa…..
a.       Sangat senang             d.  Kurang senang
b.      Senang                                    e.  Tidak senang
c.       Cukup senang
12.  Saya memandang bahwa buku cerita itu sebenarnya bagi saya…..
a.       Berfaedah sekali         d.  Tidak berfaedah
b.      Berfaedah                   e.  Tidak berfaedah sama sekali
c.       Agak berfaedah
13.  Meskipun tidak ada ulangan Agama, kecenderungan anda untuk membaca buku Agama atau belajar Agama…..
a.       Selalu belajar               d.  Jarang belajar
b.      Sering belajar              e.  Tidak pernah belajar
c.       Tetap belajar
14.  Di dalam mengikuti pelajaran Agama, apakah anda lancer mengikuti pelajaran tersebut…..
a.       Sangat lancar               d.  Kurang lancar
b.      Lancar                         e.  Tidak lancar
c.       Cukup lancer


15.  Peranan Anda menggunakan buku-buku agama…..
a.       Sangat senang             d.  Kurang senang
b.      Senang                                    e.  Tidak senang
c.       Cukup senang
16.  Berhubung saya siswa SMP Negeri, maka buku Agama bagi saya…..
a.       Berfaedah sekali         d.  Tidak berfaedah
b.      Berfaedah                   e.  Tidak berfaedah saam sekali
c.       Agak berfaedah
17.  Kecenderungan untuk membaca surat kabar…..
a.       Sangat tinggi               d.  Rendah
b.      Tinggi                          e.  Sangat rendah
c.       Cukup tinggi
18.  Untuk menambah pengetahuan kita harus rajin mengikuti berita surat kabar, terhadap surat kabar itu saya merasa…..
a.       Tertarik sekali              d.  Tidak tertarik
b.      Tertarik                        e.  Tidak tertarik sama sekali
c.       Agak tertarik
19.  Perasaan saya menggunakan surat kabar…..
a.       Sangat senang             d.  Kurang senang
b.      Senang                                    e.  Tidak senang
c.       Cukup senang
20.  Saya memandang bahwa surat kabar itu…..
a.       Berfaedah sekali         d.  Tidak berfaedah
b.      Berfaedah                   e.  Tidak berfaedah sama sekali
c.       Agak berfaedah