214 Daftar Judul Skripsi Bahasa Daerah (Sunda)

1.     program bimbingan dan konseling untuk mengembangkan konsep diri siswa
2.     idéntifikasi ajén budaya sunda dina wawacan jaka bayawak1)
3.     modél stad (student teams achievement division) pikeun ningkatkeun kamampuh ngagunakeun
undak-usuk basa sunda
:studi ékspérimén ka siswa kelas xi sma pasundan 3 bandung taun ajar 2010/2011
4.     basa sunda dialék majalengka di kacamatan sukahaji
5.     efektivitas model investigasi kelompok(group investigasi)piken ningkatkeun kamampuh ngalarapkeun ejahan dina nulis padaran : study kuasi eksperimen ka siswa kelas ix b smp sekolah laboraturium-percontohan upi tahun ajaran 2010/2011
6.     analisis kasalahan léksikal dina karangan deskripsi siswa kelas vii smp negeri 1 lembang kabupaten bandung barat taun ajaran 2007/2008
7.     inventarisasi ajen dina upacara adat seren taun di desa cisungsang-banten kidul
8.     penerapan tektik permainan arisan pada siswa kelas x sma almasoem jatinangor sumedang sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis deskripsi
9.     adegan kalimah salancar dina carita pantun lutung leutik pikeun bahan pangajaran basa sunda di sma
10.   jangjawokan di désa nagrak kacamatan buahdua kabupatén sumedang pikeun bahan ajar aprésiasi sastra sunda di kelas xii sma negeri i cicaléngka : ajen struktur
11.   pangajaran nulis jeung maca aksara sunda ngagunakeun media gambar hurup kaganga
(studi kuasi éksperimén di kelas x sma pasundan i bandung taun ajaran 2008/2009)
12.   kamampuh nuliskeun dongeng sdn tajur 1 cigasong majalengka
13.   média audio-visual pikeun ngaronjatkeun kamampuh nulis carita pondok
(panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas xi b1 rsbi sma pasundan 1 bandung taun ajaran 2010/2011)
14.   analisis soal ujian ahir semester (uas) basa sunda smp negeri 29 bandung taun ajar 2010/201115.   kalimah wawaran dina buku brantara basa sunda karangan tatang sumarsono pikeun bahan ajar narita di sma
16.   adegan pragmatis kalimah parentah dina karangan paguneman persuasif siswa kelas x sma pasundan 8 bandung taun ajaran 2010/2011
17.   ajén atikan dina novel burak siluman pikeun bahan pangajaran apresiasi sastra sunda di sma negeri 1 singaparna
18.   éféktivitas média game dina pangajaran nulis surat pribadi siswa kelas viii smp negeri 1 lémbang
19.   carita rahyat anu aya di kacamatan talaga pikeun bahan pangajaran di smp
20.   metode sosiodrama pikeun ngaronjatkeun kamampuh ngagunakeun basa sunda ragam hormat
(studi kuasi ekspérimén di kelas xi sma pasundan 3 bandung)
21.   kandaga kecap basa sunda barudak umur 2-3 taun di desa gandasari kacamatan katapang kabupaten bandung (pikeun bahan dasar diajar basa sunda di play group)
22.   karakteristik wanoja dina novel kembang – kembang petingan karuyugan holisoh m.e
:tilikan peminis
23.   fungsi simbol dina upacara salametan solokan coblong di kampung cirateun kecamatan sukasari kodya bandung
24.    “ajén falsafah dina kasenian kuda rénggong (lingkung seni citra kencana) désa parungsérab kecamatan katapang kabupatén bandung”
25.   kumpulan carpon kanyaah kolot karya karna yudibrata pikeun bahan pangajaran maca di smp kelas vii (tilikan struktur jeung ajén moral)
26.   adegan diatésis kalimah rangkepan dina rubrik “lawang sakéténg” majalah manglé pikeun bahan pangajaran basa sunda di smp
27.   adegan kalimah kedaling ambek dina kumpulan naskah drama sunda jeblog pikeun bahan pangajaran guneman di sma 1
28.   struktur carita rayat dina kumpulan buku carita rayat cirebon pikeun bahan pangajaran sastra di smp
29.   éféktifitas pembelajaran interaktif modél games dibandingkeun jeung modél pembelajaran talking stick dina pangajaran kandaga kecap pikeun siswa kelas x sman 1 cilaku – cianjur taun ajar 2009/2010
30.   ajén kaagamaan dina novél masyitoh karangan ajip rosidi
pikeun bahan pangajaran sastra di sma
31.   unsur panggentra (vokatif) kalimah basa sunda dina novel payung butut karangan ahmad bakri pikeun bhan pangajaran di sma
32.   ajen atikan dina naskah tata cara ngurus orok
33.   ajén budaya dina wawacan pangantén tujuh pikeun bahan pangajaran di smp
34.   analisis rubrik balé bandung dina majalah manglé nu medal taun 2011 pikeun bahan pangajaran nulis éséy di paguron luhur
35.   média audio pikeun ngaronjatkeun kamampu ngagunakeun undak-usuk basa sunda:
studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas vii-a smp negeri 7 tasikmalaya taun ajar 2011/2012
36.   struktur dongéng di kacamatan cikalongwétan kabupatén bandung barat pikeun bahan pangajaran maca di smp
37.   modél induktif hilda taba dina pangajaran ngaregepkeun dongéng:
studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas xii smk tekhnik informasi dan komunikasi yadika cicaléngka kab. bandung taun ajaran 2011-2012
38.   adegan puisi pupujian di désa cicadas kabupatén purwakarta pikeun bahan pangajaran aprésiasi sastra di smp
39.   kalimah teu sampurna dina novel rasiah kodeu binér karangan dadan sutisna pikeun bahan pangajaran maca di sma : tilikan struktur jeung semantik
40.   babasan jeung paribasa sunda : tilikan linguistik antropologis
41.   ajén palsapah dina “upacara tradisi nyuguh” di kampung kuta désa karangpaningal kacamatan tambaksari kabupatén ciamis pikeun bahan pangajaran maca bahasan di sma
42.   modél mémorization (mnemonik)pikeun ngaronjatkeun pangaweruh léksikon siswa kelas xi sma:
studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas xi ipa 9 sma negeri 3 bandung taun ajaran 2011-2012
43.   ajén falsafah dina upacara sérén taun di kelurahan cigugur kecamatan cigugur kabupatén kuningan pikeun bahan pangajaran maca di sma
44.   modél take and give dina nulis surat pribadi ngagunakeun undak usuk basa sunda:
studi kuasi éksperimen ka siswa kelas x a sman 3 cimahi taun ajaran 2011/2012
45.   kaéféktifan modél examples non examples dina ngaronjatkeun kamampuh nulis laporan:
studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas viii c smpn 1 cariu kabupatén bogor taun ajaran 2011/2012
46.   kecap panyambung dina karangan narasi siswa kelas xi-d smp pasundan 3 bandung taun ajaran 2011-2012 pikeun bahan pangajaran nulis
47.   ajén falsafah dina upacara adat nyangku di kampung cukangpadung desa panjalu kecamatan panjalu kabupaten ciamis pikeun pangajaran maca bahasan di sma kelas xi
48.   pupujian di kampung manis désa haurkuning kacamatan nusahérang kabupatén kuningan pikeun bahan pangajaran ngaregepkeun di smp
49.   kasalahan ngalarapkeun undak-usuk basa sunda dina nulis biantara siswa kelas ix smp negeri 3 lembang taun ajaran 2011/2012
50.   wanda déiksis dina novél béntang pasantrén karya usép romli h.m pikeun bahan pangajaran maca di sma
51.   analisis morfologis dina karangan éksposisi siswa kelas vii g smp negeri 3 lembang taun ajaran 2011/2012
52.   ajén moral dina buku dongéng-dongéng pakidulan garut pikeun bahan pangajaran di sakola :
ulikan struktural-semiotik
53.   média komik dina pangajaran nulis karangan narasi: studi kuasi eksperimen ka siswa kelas vii a smp negeri 15 bandung taun ajaran 2011/2012
54.   média komik dina pangajaran nulis karangan narasi: studi kuasi eksperimen ka siswa kelas vii a smp negeri 15 bandung taun ajaran 2011/2012
55.   pupujian di kampung cikulung desa cipenjo kacamatan cileungsi kabupaten bogor pikeun bahan pangajaran di smp
56.   média audio-visual dina pangajaran ngaregepkeun kawih: studi ékspérimén murni ka siswa kelas xi sma pasundan 3 cimahi
taun ajaran 2011/2012
57.   wawacan abu nawas: transliterasi jeung analisis struktural semiotika
58.   ajén palsapah dina arsitéktur imah adat kampung kuta désa karangpaningal kacamatan tambaksari kabupatén ciamis
59.   ajén falsafah kasenian tarawangsa désa rancakalong kecamatan rancakalong kabupatén sumedang :
hiji ulikan sémiotik
60.   analisis kecap serepan dina karangan berita siswa pikeun bahan pangajaran nulis di kelas x sman 15 garut
61.   hubungan antara minat maca téks basa sunda jeung kamampuh ngagunakeun kandaga kecap siswa kelas vii smp pasundan 4 bandung taun ajaran 2011/2012
62.   ajén falsafah dina simbol-simbol tradisi hajat makam di kampung kawunganten babakan désa kawunganten kecamatan cikaum kabupatén subang :
ulikan struktural semiotik
63.   kaéféktifan métode cantol pikeun pangajaran undak usuk basa sunda:
studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas xi ips 1 sma pasundan 8 bandung taun ajaran 2011/2012
64.   frasa diréktif dina novél buron karya aam amilia pikeun bahan ajar maca di sma:
tilikan struktur jeung semantis
65.   unsur intrinsik novél kolébat kuwung-kuwungan kinasih katumbirian karya tatang sumarsono :
talaah struktur-semiotik
66.   metode latihan pikeun pangajaran nulis aksara sunda
67.   modél pangajaran examples non examples dina pangajaran nulis sajak
: studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas vii a smp negeri 3 cugenang kabupatén cianjur taun ajaran 2011/2012
68.   modél pangajaran kooperatif tipe jigsawpikeun ngaronjatkeun kaparigelan maca dongéng
69.   ajén simbolis dina upacara nadrandi désa blanakan kecamatan blanakan kabupatén subang pikeun salah sahiji alternatif bahan ajar di smp kelas vii: ulikan struktural – sémiotika
70.   modél démonstrasi pikeun ngaronjatkeun kamampuh ngaregepkeun carita pondok
: panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas ix d smp negeri 17 bandung taun ajaran 2011-2012
71.   pamarekan savi (somatis auditori visual intelektual) pikeun ngaronjatkeun kaparigelan nyaritakeun pangalaman
: panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas vii-b smp negeri 12 bandung taun ajaran 2011-2012
72.   modél pangajaran complete sentence dina pangajaran ngalarapkeun kecap panyambung
: studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas viii-8 smpn 43 bandung taun ajaran 2011/2012
73.   basa sunda dialék garut di kacamatan karangpawitan pikeun bahan pangajaran basa sunda di sma
74.   géografi dialék basa sunda suradé di kabupatén sukabumi pikeun bahan pangajaran maca di smp
75.   istilah-istilah dina kasenian celempungan di kacamatan pamulihan kabupatén sumedang pikeun bahan pangajaran ngaregepkeun di smp
76.   ajén atikan dina sisindiran nu aya di désa parumasan kacamatan sodonghilir kabupatén tasikmalaya pikeun bahan pangajaran nulis di smp
77.   simbol-simbol budaya dina kasenian ronggéng gunung di kecamatan padahérang kabupatén ciamis pikeun bahan pangajaran maca di sma
78.   kamampuh ngalarapkeun undak usuk basa sunda dina wacana dialog siswa kelas x ma al-bidayah batujajar kabupatã‰n bandung barat taun 2011
79.   cd multimédia interaktif pikeun média pembelajaran ngaregepkeun sora vokal
80.   modél pembelajaran group investigation pikeun ngaronjatkeun kamampuh nulis surat resmi :
panalungtikan tindakan kelas ka siswa kela ix-b smp negeri 17 bandung taun ajaran 2011-2012
81.   modél stad : student teams-achievement divisions pikeun ningkatkeun kamampuh maca carita pondok : panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas vii-f smp negeri 29 bandung taun ajaran 2011/2012
82.   campur kode dina karangan pangalaman siswa kelas vii smpn 1 bandung taun ajaran 2011/2012
83.   struktur wawacan jakasundang pikeun bahan pangajaran maca di smp
84.   kandaga kecap dina kasenian bénjang di désa ciporéat kacamatan ciléngkrang kabupatén bandung pikeun bahan pangajaran maca di smp1)
85.   perspéktif biografis dina novel kolébat kuwug-kuwungan kinasih katumbirian jeung galuring gending karya tatang sumarsono: analisis sosiologi sastra
86.   analisis ajén moral dina novél payung butut karya ahmad bakri
87.   kamampuan ngalarapkeun undak usuk basa sunda dina wacana dialog siswa kelas x ma al-bidayah batujajar kabupaten bandung barat taun 2011
88.   éféktivitas média gambar dina ngaronjatkeun kamampuh maca dongéng smp yapida
taun pelajaran 2007/2008
89.   léksiko-semantis kecap sipat basa sunda
dina novél pipisahan karangan r.a.f pikeun bahan pangajaran di sma 1)
90.   korélasi pangaweruh jeung kamampuh
mahasiswa tingkat hiji
jurusan pendidikan bahasa daerah
universitas pendidikan indonesia taun ajaran 2010/2011
91.   média foto jurnalistik pikeun ngaronjatkeun kamampuh nulis ésai: panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas xii ipa sma kartika siliwangi 2 bandung taun ajaran 2010/2011
92.   adegan pragmatis kalimah pananya dina naskah drama sunda karangan siswa kelas xii ipa sma negeri 1 sindangkasih kabupatén ciamis taun ajaran 2010-2011
93.   analisis struktur jeung ajén moral dina naskah wawacan ratu déwi maléka
94.   éféktivitas modél debat pikeun ngaronjatkeun kamampuh nyarita
(studi ékspérimén ka siswa kelas x sma pasundan 3 bandung taun ajaran 2010/2011)
95.   kecap rajékan binarung rarangkén dina novél babalik pikir karya samsoedi pikeun bahan pangajaran basa sunda di smp
96.   ajén budaya sunda dina kacapi solawat pikeun pangajaran basa sunda di smp kelas vii
97.   kualitas soal basa sunda di smp negeri 45 bandung semester ganjil taun ajar 2010/2011
98.   ajén falsafah dina rumpaka kakawihan kaulinan barudak dusun krajan 1 désa kutagandok kecamatan kutawaluya karawang pikeun pangdeudeul matéri pangajaran muatan lokal basa sunda
99.   modél pangajaran maca interpretatif pikeun ningkatkeun kamampuh maca dongéng
(panalungtikan kuasi éksperimén ka siswa kelas vii b smp pgri tanjungsari kab. bogor taun ajaran 2010/2011)
100. babandingan ngalarapkeun ejahan dina nulis carpon siswa rsbi jeung reguler kelas nii smpn 1 lembang taun ajaran 2010-2011
101. éféktivitas modél pangajaran tématik dina pangajaran nulis sisindiran wangun paparikan jeung rarakitan
:studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas viii c smp pasundan 6 bandung taun ajaran 2010/2011
102. unsur intrinsik carita rayat kacamatan cigasong kabupatén majalengka pikeun bahan pangajaran sastra di sma
103. model pengajaran timbal-balik (reciprocal teaching) pikeun ningkatkeun kamapuhan maca pamahaman artikel
(panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas ix-d smp negeri 3 lembang taun ajaran 2010/2011)
104. model “ramat lancah” (webbed) pikeun ngaronjatkeun kamampuh nulis karangan éksposisi : panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas ix-d smp negeri 19 bandung taun ajaran 2010-2011
105. éféktivitas média majalah dingding (mading) dina pangajaran nulis biografi (studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas x multimédia-1
smk pasundan 3 kota bandung)
106. istilah tatanén di wilayah kacamatan karang tengah kabupatén cianjur pikeun bahan pangajaran
kandaga kecap basa sunda di smp
107. modél explicit intruction pikeun ngaronjatkeun kamampuh nulis aksara sunda
(panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas x-1 sma pasundan 3 bandung taun ajar 2010/2011)
108. éféktivitas modél nulis kalimah dina pangajaran nulis aksara sunda : studi kuasi ékspérimen ka siswa kelas x mesin 1 smk al-falah kota bandung taun ajaran 2010/2011
109. deiksis dina terjemahan basa sunda q.s al-bagoroh pikeun bahan pangajaran di sma/ma
110. teknik wawancara pikeun ningkatkeun kamapuh nulis biografi
(panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas x-e sma pasundan 1 bandung taun ajar 2010/2011)
111. folklor ngaran patempatan di kacamatan karawang barat pikeun bahan pangajaran kelas vii di smp
112. campur kode dina paguneman siswa rsbi kelas x sma pasundan 1 bandung
113. korélasi antara kamampuh biantara jeung préstasi diajar basa sunda murid kelas x
sma pasundan 1 bandung taun ajar 2010/2011
114. intèrnèt learning pikeun ngaronjatkeun kamampuh nulis carita pondok
: panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas xi ilmu sosial 3
sma negeri i cisolok kabupatèn sukabumi taun ajar 2010/2011
115. kasalahan morfologis dina karangan éséy siswa kelas xii sma kartika siliwangi 2 bandung taun ajar 2010/2011
116. analisis éjahan basa alay nu aya dina facebook1)
117. ajén sosiologis dina tradisi upacara adat ngalaksa di désa rancakalong kacamatan rancakalong kabupatén sumedang pikeun bahan pangajaran maca di sma kelas xii
118. èféktivitas mèdia komik pikeun ngaronjatkeun kamampuh maca pamahaman dongéng (studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas x-2
sma pasundan 8 bandung taun ajaran 2010/2011)
119. rélevansi matéri buku ajar basa sunda sma/smk/ma jeung skkd
120. modél cooperative integrated reading and composition (circ) pikeun ningkatkeun kamampuh maca sajak
(panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas ix-1 smp negeri i leuwiliang kabupatén bogor taun ajaran 2010/2011)
121. éféktivitas modél pangajaran konstruktivisme dina pangajaran nulis karangan éksposisi
(studi kuasi éksperimen ka siswa kelas vii-b smp pasundan 6 bandung)
122. ma’na inhéren kecap pagawéan dina karangan pangalaman siswa kelas vii-a smp pasundan 3 bandung taun ajaran 2010/2011
123. éféktivitas média pilem dina pangajaran nulis carita pondok
(studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas xi ipa 3 sma pasundan 8 bandung taun ajaran 2010/2011)
124. analisis struktur wawacan samaun pikeun bahan pangajaran di sma kelas xii
125. istilah patempatan dumasar toponimi di kacamatan parongpong kabupaten bandung barat
126. modél pangajaran think-talk-write (ttw) dina pangajaran nulis téks hasil wawancara:studi kuasi ékspérimén ka siswa kelas ix smp negeri 1 dayeuhkolot taun ajaran 2010/2011
127. modél pangajaran pakem jeung modél pangajaran examples non examples dina pangajaran nulis karangan éksposisi: studi komparatif siswa kelas vii smp pasundan 3 bandung
128. toponimi ngaran-ngaran kampung di desa tanjung wangi kecamatan cicalengka kabupaten bandung dumasar kana kajian folklor
129. silsilah luluhur ciamis: ulikan filologis jeung analisis téks
130. kecap pegawean rundayan dina novel babalik pikir karangan samsoedi pikeun bahan pangajaran basa sunda di smp
131. ajén falsapah dina arsitéktur imah adat kampung pulo di désa cangkuang kacamatan leles kabupatén garut
132. pangajaran nulis sajak ngagunakeun modél cooperatife integrated reading and composition (circ) siswa kelas vii smp negeri 3 bandung taun ajaran 2007/2008
133. ajén falsafah tradisi hatam al’quran dina upacara kawinan
désa citanglar kecamatan suradé kabupatén sukabumi
134. pangajaran nulis karangan éksposisi ngagunakeun téhnik urun rempug ka siswa kelas v11 smpn 1 karangnunggal taun ajaran 2007/2008
135. ajén falsafah upacara sawér pangantén pikeun bahan pangajaran basa sunda di smpn 12 bandung kelas viii ngagunakeun métode démonstrasi
136. adegan pragmatis kalimah parentah dina kumpulan carpon dukun lepus karangan ahmad bakri
137. adegan kecap sipat jembar dina majalah manglé
pikeun bahan pangajaran basa sunda di smp
138. babandingan pakecapan basa sunda jeung basa minang
pikeun bahan pangajaran di sma
139. efektifitas media audio-musikalisasi dina pembelajaran maca sajak (portry reading)
(studi eksperimen ka siswa kelas viii mts darul hikam tasikmalaya taun ajaran 2008/2009)
140. basa sunda wewengkon kuningan di kecamatan cigandamekar pikeun bahan pangajaran di sma
141. pembelajaran ngawanohkeun kalimah basajan ngagunakeun média gambar di tk flamboyan purwakarta
142. basa sunda wewengkon ciamis kacamatan sidamulih pikeun bahan pangajaran basa sunda di smp 1
143. kamampuh ngalarapkeun éjahan dina karangan éksposisi siswa kelas vii smp pasundan 3 bandung 1)
144. basa sunda dina pidangan cinta ka kampung bandung (cikapundung) di radio garuda 105,5 fm bandung
145. kamampuh ngawawancara siswa kelas xi sma negeri 1 cicaléngka taun ajaran 2008/2009
146. kamampuh nulis éséy ngagunakeun média gambar
siswa kelas viii smpn 3 lembang taun ajaran 2007/2008
147. ajen-ajen feminis dina novel suminar karangan anna mustikaati
148. harti injeuman dina novel kembang-kembang petingan
karya holisoh m.e.
149. pangaruh makéna basa indung di lingkungan kulawarga kana prestasi diajar nyarita basa sunda siswa kelas xi sma pasundan 3 bandung
150. géografi dialék basa sunda di kacamatan jampangkulon kabupatén sukabumi pikeun bahan pangajaran nyarita di kelas vii
smpn i jampangkulon taun pangajaran 2007/2008
151. kamampuh nulis téks biantara siswa kelas x sma pasundan 1 bandung taun ajar 2007/2008
152. korélasi antara motivasi jeung préstasi diajar basa sunda murid di kelas x sma pasundan 8 bandung
153. analisis kecap barang wancahan dina naskah berita basa sunda di media éléktronik
154. korélasi minat jeung kamampuh maca pamahaman siswa kelas vii smp negeri 1 suradé taun pelajaran 2007/2008(1)
155. kecap rundayan dina undang-undang dasar 1945 tarjamahan basa sunda
(analisis struktur jeung semantik)
156. modél pangajaran picture and picture dina nulis karangan éksposisi siswa smpn 15 bandung
157. kasalahan ngagunakeun vokal basa sunda dina karangan pangalaman siswa kelas vii smp pasundan 3 bandung taun ajaran 2008/2009
158. babandingan kaėfėktifan mėtode ceramah jeung mėtode picture and picture dina pangajaran nulis karangan déskripsi : panalungtikan kuasi ékspérimén ka siswa kelas vii smpn 15 bandung taun ajar 2009/2010
159. paripolah anggota awak dina kecap pagawéan pikeun bahan pangajaran basa sunda di smp
160. korélasi antara pangaweruh jeung kamampuh galarapkeun tatakrama basa sunda dina nulis kalimah pananya pikeun wawancara narasumber siswa kelas vii smp pasundan 3 bandung taun ajaran 2009-2010
161. modél cooperative script dina ngajarkeun aprésiasi sajak :studi ékspérimén ka siswa kelas viii smp negeri 1 bandung taun ajaran 2007/2008
162. kamampuh ngarang déskripsi siswa kelas x sma yas bandung tahun pelajaran 2007/2008
163. ajén atikan kasenian singa dépok
di désa cupunagara kacamatan cisalak kabupatén subang
164. kecap barang rundayan dina novél sripanggung karangan tjaraka : tilikan struktur jeung sémantis
165. campur kode basa indonesia kana basa sunda dina naskah biantara siswa kelas x sma pasundan 8 bandung
166. éféktivitas média kasét pikeun pangajaran maca puisi/pupuh : studi ékspérimén ka siswa kelas x smk penida 2 katapang kabupatén bandung taun ajaran 2007/2008
167. kamampuh biantara basa sunda dina aspék kabasaan jeung nonkabasaan siswa sma pasundan 3 bandung
168. basa sunda dialék subang di kacamatan patokbeusi
169. campur kode basa sunda jeung basa indonesia dina kagiatan diajar di kelas ii sdn gentra masekdas ii kalurahan suka asih kacamatan bojongloa kaler kota bandung
170. adegan pragmatis kalimah pananya
dina kumpulan carpon ajalna sang béntang pilem karangan duduh durahman
171. ajén patriotis dina kumpulan carita pondok oléh-oléh pertempuran karangan rukmana. hs ulikan struktural semiotik
172. ragam basa sunda panganteur pangajaran di sd negeri padasuka ii desa sukamulya kacamatan kutawaringin kabupaten bandung
173. kajian sosiologi sastra kana novel carios agan permas karya joehana
174. analisis kasalahan basa dina loka tarjamah otomatis basa indonesia-basa sunda http://tarjamah.sabilulungan.org/
175. ajén sosiologis kaulinan tradisional di désa sukatali kacamatan situraja kabupatén sumedang
176. média visual dina pangajaran nulis guguritan di kelas viii smpn 15 bandung : studi kuasi ékspérimén
177. pangaruh ngawasa dwibasa kana kamampuh inteléktual makéna basa murid kelas handap sdn melong mandiri 4
178. interférensi léksikal basa indonesia jeung basa jawa kana basa sunda dina karangan éksposisi siswa kelas vii smpn 1 pebayuran bekasi
179. kamampuh ngucapkeun foném basa sunda mahasiswa
180. simbol jeung ma’na nu nyampak dina tradisi kawinan di desa cigugur girang kacamatan parongpong kabupaten bandung
181. éféktivitas strategi modeling berbasis teks (smbt) pikeun ngaronjatkeun kamampuh nulis surat resmi basa sunda : éféktivitas modél quantum teaching dina pangajaran nulis guguritan
182. ajén atikan dina kaulinan barudak lembur di désa sukamaju kecamatan cigudeg kabupatén bogor pikeun bahan pangajaran di sd
183. program bimbingan dan konseling untuk mengembangkan konsep diri siswa
184. idéntifikasi ajén budaya sunda dina wawacan jaka bayawak1)
185. modél stad (student teams achievement division) pikeun ningkatkeun kamampuh ngagunakeun undak-usuk basa sunda :studi ékspérimén ka siswa kelas xi sma pasundan 3 bandung taun ajar 2010/2011
186. basa sunda dialék majalengka di kacamatan sukahaji
187. efektivitas model investigasi kelompok(group investigasi)piken ningkatkeun kamampuh ngalarapkeun ejahan dina nulis padaran : study kuasi eksperimen ka siswa kelas ix b smp sekolah laboraturium-percontohan upi tahun ajaran 2010/2011
188. analisis kasalahan léksikal dina karangan deskripsi siswa kelas vii smp negeri 1 lembang kabupaten bandung barat taun ajaran 2007/2008
189. inventarisasi ajen dina upacara adat seren taun di desa cisungsang-banten kidul
190. penerapan tektik permainan arisan pada siswa kelas x sma almasoem jatinangor sumedang sebagai upaya meningkatkan kemampuan menulis deskripsi
191. adegan kalimah salancar dina carita pantun lutung leutik pikeun bahan pangajaran basa sunda di sma
192. jangjawokan di désa nagrak kacamatan buahdua kabupatén sumedang pikeun bahan ajar aprésiasi sastra sunda di kelas xii sma negeri i cicaléngka : ajen struktur
193. pangajaran nulis jeung maca aksara sunda ngagunakeun media gambar hurup kaganga
(studi kuasi éksperimén di kelas x sma pasundan i bandung taun ajaran 2008/2009)
194. kamampuh nuliskeun dongeng sdn tajur 1 cigasong majalengka
195. média audio-visual pikeun ngaronjatkeun kamampuh nulis carita pondok (panalungtikan tindakan kelas ka siswa kelas xi b1 rsbi sma pasundan 1 bandung taun ajaran 2010/2011)
196. analisis soal ujian ahir semester (uas) basa sunda smp negeri 29 bandung taun ajar 2010/2011
197. kalimah wawaran dina buku brantara basa sunda karangan tatang sumarsono pikeun bahan ajar narita di sma
198. adegan pragmatis kalimah parentah dina karangan paguneman persuasif siswa kelas x sma pasundan 8 bandung taun ajaran 2010/2011
199. ajén atikan dina novel burak siluman pikeun bahan pangajaran apresiasi sastra sunda di sma negeri 1 singaparna
200. éféktivitas média game dina pangajaran nulis surat pribadi siswa kelas viii smp negeri 1 lémbang
201. carita rahyat anu aya di kacamatan talaga pikeun bahan pangajaran di smp
202. metode sosiodrama pikeun ngaronjatkeun kamampuh ngagunakeun basa sunda ragam hormat
(studi kuasi ekspérimén di kelas xi sma pasundan 3 bandung)
203. kandaga kecap basa sunda barudak umur 2-3 taun di desa gandasari kacamatan katapang kabupaten bandung (pikeun bahan dasar diajar basa sunda di play group)
204. karakteristik wanoja dina novel kembang – kembang petingan karuyugan holisoh m.e
:tilikan peminis
205. fungsi simbol dina upacara salametan solokan coblong di kampung cirateun kecamatan sukasari kodya bandung
206.  “ajén falsafah dina kasenian kuda rénggong (lingkung seni citra kencana) désa parungsérab kecamatan katapang kabupatén bandung”
207. kumpulan carpon kanyaah kolot karya karna yudibrata pikeun bahan pangajaran maca di smp kelas vii (tilikan struktur jeung ajén moral)
208. adegan diatésis kalimah rangkepan dina rubrik “lawang sakéténg” majalah manglé pikeun bahan pangajaran basa sunda di smp
209. adegan kalimah kedaling ambek dina kumpulan naskah drama sunda jeblog pikeun bahan pangajaran guneman di sma 1
210. struktur carita rayat dina kumpulan buku carita rayat cirebon pikeun bahan pangajaran sastra di smp
211. éféktifitas pembelajaran interaktif modél games dibandingkeun jeung modél pembelajaran talking stick dina pangajaran kandaga kecap pikeun siswa kelas x sman 1 cilaku – cianjur taun ajar 2009/2010
212. ajén kaagamaan dina novél masyitoh karangan ajip rosidi pikeun bahan pangajaran sastra di sma
213. unsur panggentra (vokatif) kalimah basa sunda dina novel payung butut karangan ahmad bakri pikeun bhan pangajaran di sma
214. ajen atikan dina naskah tata cara ngurus orok